اخبار

1396/07/23


  
با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی پيرو نامه اي به شماره 220-96  مورخ  96/06/12 از سوي جناب آقاي دكتر حسن پور رییس مرکز ، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.
با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور پيرو نامه اي به شماره  404-96 مورخ 96/06/13 از سوي جناب آقاي دكتر گرشاسبی معاونت محترم ، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.
با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، صندوق ملی محیط زیست پيرو نامه اي به شماره 111-96 مورخ 96/07/11 از سوي جناب آقاي دكتر لیاقتی مدیر عامل و نایب رییس صندوق، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.
با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، موسسه تحقیقات آب پيرو نامه اي به شماره 119-96 مورخ 96/06/01 از سوي جناب آقاي دكتر افتخاری ریاست محترم موسسه، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.


با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند، پژوهشکده محیط زیست پيرو نامه اي به شماره 321-96 مورخ 96/07/29  از سوي جناب آقاي دكتر جمالزاده فلاح معاونت محترم پژوهشي و فناوري، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.
با احترام
به استحضار پژوهشگران محترم مي رساند،  کمینه ملی سدهای بزرگ ایران پيرو نامه اي به شماره  635-96 مورخ  96/05/16 از سوي جناب آقاي دكتر توکلی دبیر محترم کمیته، به جمع حاميان كنگره آب، خاك و علوم محيطي پيوست.
 

 

 


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !