مسابقه عکاسی

صفحه اصلی > مسابقه عکاسیشرایط شرکت در مسابقه :

1) شرکت برای تمامی علاقه مندان به عکاسی آزاد می باشد.

2) حداکثر تعداد عکس های ارسالی برای هر نفر 5 عدد در نظر گرفته شده است.

3) موضوع عکس می بایست متناسب با محورهای کنگره باشد.

4) عکس ها می بایست توسط شخص ارسال کننده گرفته شده باشد.

5) فایل مورد نظر را به همراه مشخصات فردی خود را از طریق آدرس تلگرام و یا پست الکترونیک ارسال نمایید :
 
 
(Id : alborzconf1)     09226371969  : تلگرام

alborzconf@gmail.com       : پست الکترونیک

6) تمامی عکس های مورد تایید در نمایشگاه عکاسی نمایش داده خواهد شد و به تمامی آنها گواهی ارائه آثار تعلق خواهد گرفت.

7) به سه عکس برتر هدایای نفیسی به همراه تقدیر نامه اهداء خواهد شد.

8) هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان به ازای ارسال حداکثر 5 عکس، همانند ثبت نام حضوری بامقاله خواهد بود.

9) در صورتی که شرکت کننده مسابقه جزو مقاله دهندگان کنگره باشد، هزینه ثبت نام معادل هزینه مقاله دوم محسوب خواهد شد.